Facebook
Panel kontrahenta pl
Strona Kubala

Regulamin Sklepu Internetowego „SKLEP KUBALA”

Sklep Internetowy działający pod adresem www.sklep.kubala.com.pl, prowadzony jest przez KUBALA Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku- Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 246395, NIP: 548-246-06-64, REGON: 240-242-697. Kapitał zakładowy 4.929.000,00 złotych w całości wpłacony.

Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Niniejszy Regulamin wraz z obowiązującymi przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego

  „SKLEP KUBALA”.

 3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed

  zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Z pracownikami Sklepu można kontaktować się pod numerem telefonu 609 442 994 lub wysyłając wiadomość mailową na adres sklep@kubala.com.pl

 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

   - wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający;

   - zakaz dostarczania przez Kupujących treści o charakterze bezprawnym;

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

Podstawowe pojęcia

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietni 1964

  r. Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą

  telefoniczną.

 2. Sprzedający i Kupujący – Strony umowy sprzedaży.

 3. Sprzedający – KUBALA Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 68.

 4. Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której

  ustawa przyznaje zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

 5. Przedsiębiorca – Kupujący, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

  gospodarczej, który nie występuje w umowie sprzedaży w charakterze Konsumenta.

 6. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towaru w Sklepie Internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego

  działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Towar- rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.

 8. Sklep – Sklep Internetowy „SKLEP KUBALA” dostępny pod adresem internetowym

  www.sklep.kubala.com.pl,

 9. Regulamin – Niniejszy Regulamin zakupów Sklepu Internetowego „SKLEP

  KUBALA”

 10. Cookies - pliki tekstowe, zapisywane w celu:

 1. utrzymania (po zalogowaniu) sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła;

 2. tworzenia statystyk oglądalności;

 3. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika.

  Pliki Cookies nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

  Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  W celu właściwego korzystania przez Kupujących z usług Sklepu, Kupujący powinien posiadać:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. urządzenie umożliwiające łączenie z siecią;

  3. jedną z dostępnych przeglądarek internetowych: Opera, Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari;

  4. włączoną obsługę plików cookies oraz javascript;

  5. aktywny adres e-mail

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep jest bezpłatne. Dokonanie zakupu nie wymaga jakiejkolwiek rejestracji oraz zakładania konta.

 2. Kupujący w celu zakupu powinien wypełnić formularz zakupów.

 3. Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną, do dokonania zakupów - ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz właściwość usługi - konieczne jest podanie następujących danych identyfikujących: aktywny adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania

  (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu.

 4. Jeżeli Kupujący nie jest osobą fizyczną, do dokonania zakupów - ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie

  usługi drogą elektroniczną oraz właściwość usługi - konieczne jest podanie następujących danych identyfikujących: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika, firma, numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia i zakupu towaru. Po dokonaniu zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail

  zostanie wysłany link informujący o jego otrzymaniu przez Sklep.

 6. Kupujący oświadcza, że:

  1. zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  2. przystępuje do korzystania z usług dobrowolnie,

  3. dane podanego przez Niego, a zawarte w formularzu zakupu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

  4. wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony

   niniejszym Regulaminem,

  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedającego o utrudnieniach,

  zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

 8. Kupujący może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o

  świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail: sklep@kubala.com.pl.

 9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  także jeśli:

  1. sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

  2. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób

   trzecich,

  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zawieszenia

   Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,

  5. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

  6. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany przez Kupującego adres

  e-mail.

 2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży,

  chyba że Strony postanowią inaczej.

 3. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

 4. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.kubala.com.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i

wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Sprzedający podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej

  i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupującego.

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Kupujący może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@kubala.com.pl lub w formie pisemnej na adres: KUBALA Sp. z o.o. z

  siedzibą w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko/firmę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego

adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.

Oferta Sklepu

 1. Przedmiotem transakcji prowadzonych poprzez Strony w sieci Internet są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu Internetowego „SKLEP KUBALA” w chwili składania zamówienia. Wyjątek stanowią akcesoria ogrodowe,

  które prezentowane są na stronie poglądowo. Ceny dla akcesoriów ogrodowych ustalane są indywidualnie.

 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez

  Klienta i nie obejmuje kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.)

 4. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, są nowe i zostały objęte gwarancją Producenta, o ile w opisie towaru nie wskazano

  inaczej (np. produkty z wyprzedaży).

 5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli.

Składanie, potwierdzeniei realizacja zamówienia

 1. Zamówienie może złożyć Kupujący. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym

  „SKLEP KUBALA” odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

 2. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość z informacją potwierdzającą, jego otrzymanie przez Sklep. Sklep ma prawo odmówić

  przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do Sklepu dotrze od Kupującego e-mail z

  potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być

  zrealizowane częściową czy w całości anulowane.

 5. Na czas realizacji zamówienia składa się czas skompletowania zamówienia oraz przewidywany czas dostawy. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

  1. w przypadku płatności „za pobraniem” - 2 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia;

  2. w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 2 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sklepu.

 6. Terminy realizacji określone w ust. 5 nie dotyczą produktów o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego, których termin dostawy zostanie

  określony bezpośrednio z Kupującym. W przypadku produktów sprowadzanych na specjalne zamówienie, termin realizacji jest podawany indywidualnie.

 7. Jeżeli termin realizacji poszczególnych towarów jest różny, realizacja następuje w terminie dłuższym, chyba że Kupujący wyrazi chęć wysłania towaru partiami,

  uiszczając koszty związane z koniecznością dodatkowej dostawy.

 8. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

 9. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu w celach jego

wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Płatności oraz dostawa towaru

 1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  1. przy odbiorze - należność pobiera kurier;

   a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez BNP Paribas o numerze 53160012991846160330000001 odbiór osobisty - zapłata następuje przy odbiorze

   towaru.

 2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DB Schenker.

  Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy towaru, które przedstawiają się następująco:

  1. 15,01 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)

  2. 22,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od zawartej na

  odległość umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: KUBALA Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru do Kupującego.

 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od momentu odstąpienia od umowy na adres Sprzedającego w

  stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 3. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie transportu.

 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. W przypadku braku numeru rachunku bankowego, należność zostanie przekazana

  przekazem pocztowym na adres Kupującego podany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

 5. Należność zostanie przekazana w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 6. Zgodnie z art.10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w sytuacji w której określi on właściwości towaru i taki produkt zostanie wykonany na jego indywidualne zamówienie.

Reklamacje

 1. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu będącemu Konsumentem, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych

  warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że

  naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów

 3. W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący może żądać

  stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru jest nieistotna.

 4. Kupujący traci uprawnienia określone w ust. 3 i 4, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym

  Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 5. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Zawiadomienie o niezgodności

  towaru z umową powinno zawierać: imię i nazwisko Kupującego, adres Kupującego, nr rachunku bankowego, na który Sprzedający powinien zwrócić należność, rodzaj i datę stwierdzonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega oraz zgłoszenie żądania wybranego przez Kupującego. Kupujący zobligowany jest dołączyć również dokumenty potwierdzające fakt dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedającego, takie jak np. kopia potwierdzenia zamówienia otrzymanego e-mailem od Sprzedającego oraz kopia otrzymanej faktury VAT. Dokumenty oraz zawiadomienie należy wysłać na adres KUBALA Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, ul.

  Daszyńskiego 68, 43-450 Ustroń.

 6. Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego.

 7. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez Sklep w terminie 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia.

 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji oraz żądania zwrotu uiszczonej ceny, zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Kupującego wskazany w zawiadomieniu, o

  którym mowa w ust. 5, a w razie jego braku przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Zwrot należności nastąpi w terminie 5 dni roboczych od momentu uznania reklamacji za zasadną.

 9. W przypadku nabycia towaru przez Kupującego nie będącego Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne

sprzedanej rzeczy.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: KUBALA Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 68, 43-450 USTROŃ, POLSKA, NIP: 548-246-06-64, REGON: 240242697, KRS:

0000246395, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 4.929.000,00 PLN.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KUBALA Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 68, 43-450 USTROŃ, e-mail: admin@kubala.com.pl. Inspektor ochrony danych w KUBALA Sp. z o.o. został wyznaczony i będzie dostępny pod adresem mailowym: admin@kubala.com.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o koniczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych działań gospodarczych realizowanych przez Administratora;

 2. Prawnie uzasadnione działania gospodarcze realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa działalności gospodarczej;

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub w jakim zostały one udostępnione Administratorowi podczas zakładania konta na internetowej platformie handlowej dostępnej pod adresem www. sklep.kubala.com.pl

 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas współpracy/transakcji a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku ze współpracą

  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych w czasie trwania współpracy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych , w których Pani/Pan mogą wziąć udział – będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Kubala Sp. z o.o. zobowiązywania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem admin@kubala.com.pllub kontakt pisemny: KUBALA Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 68, 43-450 USTROŃ;

 1. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Sklep w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów

  sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego.

 2. Baza danych osobowych Kupujących podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych

 3. Sprzedający może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  1. oznaczenia identyfikujące Kupującego

  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący

  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi

   świadczonej drogą elektroniczną,

  4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Sprzedający nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Kupujących. Sprzedający zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do

  zgodności ze stanem rzeczywistym.

 2. Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kupujących

  jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sprzedający zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący ma prawo wglądu do swoich

  danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 4. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającego pocztą

  elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Kupującego.

 5. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego, zamówionej „za pobraniem”, z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Sprzedający może wezwać

  Kupującego do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu odstąpi od umowy sprzedaży. Po upływie terminu i braku reakcji ze strony Kupującego, Sprzedający złoży Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W tej sytuacji Sprzedający uprawniony jest do dochodzenia stosownego odszkodowania, w wysokości obejmującej co najmniej całe koszty przesyłki pobraniowej.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Zarejestrowani Kupujący zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do

zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Kupujący wyraża zgodę/nie wyraża zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie opracowywanie, udostępnianie i usuwanie podanych przezNiego danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych;

Kupujący wyraża zgodę/nie wyraża zgody na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości zawierających:

- informacje odnoszące się bezpośrednio do Sklepu Internetowego (np. zmiany, promocje),

- niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste), oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy produktów ze Sklepu Internetowego lub została opłacona przez Sponsora wspierającego Sklep Internetowy


© 2010-2014 Copyrights by Kubala sp. z o. o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Dowiedz się więcej

Projekt i wykonanie pear interactive